ELATERIDAE
VYHLEDAT
FULLTEXT
Google
NOVINKY
•  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »
V tomto článku uvádím výsledky inventarizace lokalit druhu Phloeostichus denticollis na území východních Čech. Připojuji také přehled publikovaných i doposud nepublikovaných údajů z území Česka. Na lokalitách jsem pořídil fotodokumentaci. Část fotografií je v obrazové příloze článku, kompletní fotodokumentace (74 obrázků) je volně přístupná v internetové fotogalerii na www.elateridae.com.  
04.01.2022 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

Dne 1. ledna 2022 byla provedena kompletní aktualizace faunistických map Česka a Slovenska (200 map), pro druhy čeledí Cerophytidae (1), Elateridae (162), Eucnemidae (24), Lissomidae (1) a Throscidae (12).

Faunistické mapy s doprovodným textem jsou na adrese: http://www.elateridae.com

Máte-li nepublikované údaje a jste ochotni se o ně podělit s ostatními kolegy, tak je v našich článcích rádi zveřejníme. I vy sami můžete využít služeb našeho internetového časopisu Elateridarium.

Všem kolegům, kteří se zapojili do faunistického mapování velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci!


01.01.2022
Otho sphondyloides patří do podčeledi Melasinae, tribu Calyptocerini (Coleoptera: Eucnemidae). Jedná se o rozšířeného, ale zřídka nalézaného eucnemida se širokým rozšířením od severního Německa a Korutan v Rakousku po Koreu a Japonsko. Ačkoli O. sphondyloides byl již hlášen z několika izolovaných lokalit ve střední Evropě, z České republiky dosud nebyl k dispozici žádný záznam. Potvrzuji výskyt na jižní Moravě, v nížinných listnatých původních lesích poblíž soutoku řek Moravy a Dyje (oblast Soutok, Biosférická rezervace Dolní Morava). Nový nález ukazuje, že druh se může vyskytovat v dalších nenarušených lokalitách v regionu. Dále uvádím poznámky o biologii a záznamy o dalších xylofágních broucích na stejné lokalitě.  
31.08.2021 | Bednařík Michal | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V této práci se zabývám taxonomickou problematikou několika druhů rodů Dicronychus Brullé, 1832 a Cardiophorus Eschscholtz, 1829. Uvádím zde výsledky revize determinací Stanislava Laibnera u druhů Dicronychus equiseti (Herbst, 1784), D. equisetioides Lohse, 1976 a D. luciae Laibner, 1985. Navrhuji novou synonymiku druhu Dicronychus luciae Laibner, 1985 = Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) syn. nov. Na základě studia morfologické stavby aedeagu a skleritů bursy copulatrix vyčleňuji od druhu Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) Dicronychus testaceus (Fabricius 1792) stat. n. jako samostatný druh. Uvádím přehled dalších druhů ze skupiny Dicronychus cinereus, známých z Evropy, Turecka, Gruzie, Arménie a Íránu. Popisuji netypické tvary laterálních skleritů bursy copulatrix u jihomoravské populace druhu Cardiophorus dolini Mardjanian 1985. Připojuji opravu chyb, které se vyskytly v textu práce Mertlik (2011). Následuje faunistická část práce s aktualizovanými nálezy Dicronychus cinereus pro území Česka a Slovenska a nálezy D. testaceus stat. n. pro území Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Makedonie, Bulharska a Ruska.  
17.05.2021 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku je uveden unikátní hromadný výskyt dvou druhů zrnokazů Bruchidius cinerascens a Bruchidius pusillus v dolním Pojizeří. Je zde podrobný popis jejich biotopu a přehled dalších zde nalezených pozoruhodných druhů brouků.  
04.03.2021 | Zúber Miroslav | ELATERIDARIUM
V tomto článku jsou uvedeny nové východočeské nálezy druhů z čeledí Geotrupidae (5 druhů), Scarabaeidae (53 druhů) a Trogidae (3 druhy). Podařilo se zde potvrdit výskyt druhů Planolinoides borealis, Onthophagus medius a Rhyssemus puncticollis. Z výše uvedených čeledí tak bylo na sledovaném území doposud nalezeno celkem 91 druhů. Z toho je sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 79 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.  
16.02.2021 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

 

Záznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?

Ohrožené druhy často zoufale potřebují naši pomoc. Snahy o jejich ochranu v České republice často ignorují základní biologické zákonitosti i zdravý rozum. Reprezentanti státní moci volí ty nejsnazší cesty, za bagatelní přestupky tvrdě stíhají jednotlivce, ale plošnou likvidaci zvláště chráněných druhů velkoryse ignorují. Pokud doma pietně uchováváte malou sbírku motýlů, které před sto lety nachytal Vás pradědeček, možná k Vám naběhnou policejní zakuklenci a skončíte za mřížemi. Pokud ale zahubíte tisíce chráněných motýlů, třeba tím, že zdevastujete podstatný kus třeba chráněné krajinné oblasti Pálava, buďte v klidu. Česká inspekce životního prostředí nehne ani brvou. Tak dnes (ne)fungují zákony a instituce, které kdysi vznikly k ochraně přírody


09.02.2021
V této práci jsou uvedeny výsledky studia potemníků Corticeus fraxini a C. longulus na území východních Čech a nové faunistické údaje od dalších čtyř druhů z rodu Corticeus: C. bicolor, C. fasciatus, C. linearis a C. unicolor. Práce je doplněna o faunistické údaje od dalších osmi druhů podkorních brouků: Bothrideres bipunctatus (Bothrideridae), Colydium elongatum a Pycnomerus terebrans (Zopheridae), Cucujus cinnaberinus (Cucujidae), Dendrophagus crenatus (Silvanidae), Palorus depressus (Tenebrionidae), Pytho depressus (Pythidae) a Zilora obscura (Melandryidae).  
19.01.2021 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM
Článek definuje druhy Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. a Clambus shinto Endrödy- Younga, 1986 stat. n. na základě rozdílů na samčích genitáliích, v distribuci i biotopových nárocích. Dřívější poddruhy byly povýšeny na úroveň druhů. Článek obsahuje detailní makrofotografie a pérovky. Podrobně jsou shrnuty publikované údaje, včetně mapek rozšíření. Druh C. pallidulus je potvrzen pro území Albánie, České republiky a Řecka, a je novým druhem pro Slovinsko.  
08.01.2021 | Milan Boukal1, Karel Rébl2 & Marion Mantič3 | ELATERIDARIUM
Zde naleznete průběžně aktualizovaný přehled materiálu, který je u autora (J. Mertlik) na determinaci (červeně). Druhý v pořadí je uveden přehled determinovaného materiálu (černě). Třetí v pořadí jsou uvedeny historie determinací, tj. určený a vrácený materiál (modře). POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 21.1.2022  
01.01.2021 | Josef Mertlik - Determinátor | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR |
Předkládaná práce shrnuje další poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, které autorský tým získal terénním průzkumem v období let 2018 a 2019 a doplnil o několik dat získaných v letech předešlých. Práce navazuje na úplný katalog brouků Křivoklátska vydaný v roce 2016 (JANUŠ 2016) a na nové poznatky z let 2016 a 2017 (JANUŠ et al. 2018). Data prezentovaná v tomto příspěvku rozšiřují seznam brouků Křivoklátska o nově zde zjištěné druhy a představují nové nálezy význačnějších druhů, které byly z oblasti již dříve známé. Autoři také odkazují na několik nově vydaných prací, které zmiňují nové nebo zajímavé nálezy ze zkoumaného území. Upozorňují rovněž na několik starších literárních prací, které nebyly zahrnuty v souhrnu o křivoklátských broucích z roku 2016 ani v jeho pokračování z roku 2018, protože v té době ještě nebyly autorům známé. Text je významně rozšířen o poznatky badatelů stojících mimo náš autorský kolektiv, takže se naplňuje snaha, aby byl tento projekt platformou, která komplexně shrnuje výsledky výzkumů řádu Coleoptera výjimečného přírodního území Křivoklátska.  
02.12.2020 | Jiří Januš 1, Pavel Moravec 2, Karel Rébl 3 & Miroslav Zýka 4 | ELATERIDARIUM
V předkládané práci autor uvádí 23 nově zjištěných druhů patřících do řádu Coleoptera, 12 druhů řádu Diptera, 1 druh řádu Raphidioptera, 1 druh řádu Neuroptera, 2 druhy řádu Blattaria, 7 druhů řádu Hemiptera a 2 druhy řádu Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území a publikované dodatky (např. Háva & Háva 2017, 2018, Háva 2019a, b, c, d).  
11.11.2020 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM
První nálezy tesaříka Calamobius filum (Rossi, 1790) v Čechách uveřejnili Dongres & Cihlář (2010). V tomto článku jsou uvedeny další nálezy C. filum z let 2009 až 2015 z okolí Příbrami, včetně poznámek k jeho biologii a biotopech.  
27.10.2020 | Ondřej SEDLÁČEK 1, 2, †Stanislav URBAN & David SOMMER 3, 4 | ELATERIDARIUM
Čeleď Dermestidae (kožojedovití) (Coleoptera) v současné době zahrnuje celkem 1690 validních druhů a poddruhů v celosvětovém měřítku (Háva 2020). Čeleď je na území České a Slovenské republiky recentně studována, kromě souborné práce včetně určovacích klíčů publikované Hávou (2011), byla publikována i řada faunistických prací. V této práci autor předkládá nově zjištěné poznatky o faunistice 30 druhů z této čeledi z území České a Slovenské republiky.  
26.03.2020 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM
Práce předkládá poznatky o třech druzích rodu Thorictus, recentně nalezených v Íránu s popisem lokalit. Druhy Thorictus irakensis John, 1963 a Thorictus orientalis orientalis Peyron, 1857 jsou nově uvedené pro Írán a pro druh Thorictus lederi Reitter, 1881 jsou uvedeny nové lokality.  
21.03.2020 | Jiří Háva (1, 2) & Martin Švarc (3) | ELATERIDARIUM
V tomto článku uvádíme všechny publikované nálezy druhu Rhacopus sahlbergi z území Česka a Slovenska a připojujeme k nim údaje o nálezech nových, doposud nepublikovaných. Nález ze středních Čech je prvním nálezem tohoto druhu pro území Čech.  
26.02.2020 | Michal Kavka & Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku je publikováno 147 druhů brouků (Coleoptera) ze 45 čeledí, kteří byli nalezeni v extravilánu Chrudimi (východní Čechy). V letech 1992-2019 to byli např. Ochina latreillei, Lignyodes bischoffi, Dorytomus minutus, Macronychus quadrituberculatus, Dactylosternum abdominale, Haptoncus ocularis, Pleurophorus caesus, Prionocyphon serricornis, Cynaeus angustus and Latheticus oryzae.  
24.02.2020 | Vladimír Hron | ELATERIDARIUM
V tomto článku je uveden podrobný přehled publikovaných a nových východočeských nálezů druhů z čeledií Geotrupidae (7 druhů), Scarabaeidae (75 druhů) a Trogidae (5 druhů). Tři druhy z čeledi Scarabaeidae byly vyjmuty z fauny východních Čech: Agrilinus constans, Melinopterus punctatosulcatus punctatosulcatus a Planolinoides borealis.  
04.02.2020 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM
V tomto článku je přehled východočeských nálezů Emus hirtus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae). Cílená inventarizace jeho lokalit byla uskutečněna roce 2019.  
09.01.2020 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM
V tomto článku autor uvádí výskyt 19 druhů nadčeledi Scarabaeoidea (Coleoptera) na území severozápadního Slovenska: Geotrupes spiniger, Oxyomus sylvestris, Calamosternus granarius, Esymus pusillus, Parammoecius corvinus, Melinopterus consputus, M. prodromus, M. sphacelatus, Acrossus luridus, A. depressus, Planolinus fasciatus, Aphodius pedellus, Agrilinus ater, Onthophagus coenobita, O. fracticornis, O. joannae, O. ovatus, O. vacca a O. verticicornis.  
07.01.2020 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM
•  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »
JAZYK
English
NOVINKA
Elaterinae
Synaptus filiformis
Synaptus
filiformis

17.01.2022
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Isorhipis
melasoides

14.01.2022

Isorhipis
melasoides

14.01.2022
FOTOGALERIE


22.01.2022
CELKEM
1395DRUHY
741TYPY
25368FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
RSS kanál
PŘIHLÁŠENÍ